K O N K U R S ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

Na osnovu tačke II. Odluke o raspisivanju konkursa za upis redovnih učenika u prvi (I.) razred srednje škole u školskoj 2020/2021. godini, broj: 05-02-34-941/20 od 2. juna 2020. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona r a s p i s u j e
K O N K U R S
ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED
SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI
OPĆI USLOVI
(1) Pravo prijave na konkurs za upis u prvi (I.) razred srednje škole pod jednakim uslovima imaju:
⎯ kandidati koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a izuzetno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;
⎯ učenici s teškoćama u razvoju, na osnovu odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.
(2) Prijem kandidata vrši se u skladu s Planom upisa, a na osnovu rang-liste (bodovna lista) koju u cjelini objavljuje Komisija za upis.
(3) Komisiju za upis imenuje Školski odbor.
(4) U svakom upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u jednu školu, a unutar škole kandidat se može prijaviti za upis u najviše 4 obrazovna programa. U prijavi na konkurs kandidat navodi po redoslijedu listu prioriteta.
(5) Ukoliko za neki obrazovni program u školi, nakon prvog upisnog roka, nije bilo dovoljno prijava, kandidat se, u skladu sa listom prioriteta i ostvarenom broju bodova, upisuje u obrazovni program za koji postoji mogućnost formiranja razrednog odjeljenja u skladu sa stavom (4).
(6) Izuzeto od stava 4., učenik se može prijaviti za upis u muzički program na osnovu kopije dokumenata ukoliko se istovremeno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.
(7) Kandidat prilaže na konkurs za upis sljedeću dokumentaciju:
a. prijavu na konkurs (obrazac dostupan u školi);
b. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list;
c. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
d. uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu;
e. druge relevantne dokumente.
(8) Izrazi koji se koriste u ovom konkursu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom obliku, obuhvataju na jednak način muški i ženski rod.
UPIS KANDIDATA KOJI DOLAZE IZ INOSTRANSTVA
(1) Kandidati koji su jedan ili dva posljednja razreda osnovne škole završili u inostranstvu, konkurišu za upis u srednju školu na osnovu svjedodžbi za te razrede i rješenja o nostrifikaciji svjedodžbi.
(2) Rješenje o nostrifikaciji kandidat može dostaviti školi naknadno, a najkasnije do kraja septembra 2020. godine.
UPIS KANDIDATA VAN HNK-a I KANDIDATA STRANIH DRŽAVLJANA
Kandidati koji su osnovnu školu završili van HNK-a i kandidati strani državljani mogu se upisati u srednju školu uz uslov da u školi postoje slobodna mjesta.
A. R O K O V I
Prijavljivanje, izbor kandidata i upis vrši se u tri upisna roka.
Opis postupka Prvi upisni rok Drugi upisni rok Treći upisni rok
Prijava kandidata
15.6.2020.
22.6.2020.
26.8.2020.
Rang lista prijavljenih kandidata
16.6.2020.
23.6.2020.
27.8.2020.
Upis kandidata
19.6.2020.
26.6.2020.
27.8.2020.
A.1.Objava rezultata i upis kandidata u muzičke programe
Objava rezultata i upis učenika u muzičke programe vrši se u terminu koji odredi škola.
B. KRITERIJI ZA IZBOR
(1) Izbor kandidata za upis obavlja se na osnovu uspjeha iz osnovne škole, dodatnih elementa vrednovanja te pokazanih sklonosti i sposobnosti kada to zahtijeva priroda programa.
B.1. BODOVI DOBIVENI NA OSNOVU USPJEHA
(1) Bodovi na osnovu uspjeha dobivaju se kao zbir prosječne ocjene uspjeha u VI. i VII. razredu osnovne škole, općeg uspjeha i prosjeka ocjena relevantnih predmeta zaokruženo na dvije decimale u posljednja dva razreda osnovne škole.
(2) Na osnovu uspjeha moguće je steći najviše 25, a najmanje 10 bodova.
Primjer izračunavanja maksimalnog broja bodova Razred/i Kriterij Broj maksimalnih bodova
VI.-VII
Prosječna ocjena uspjeha
5,00
VIII.
Opći uspjeh
5
Prosječna ocjena relevantnih predmeta
5,00
IX.
Opći uspjeh
5
Prosječna ocjena relevantnih predmeta
5,00
(3) Ako učenik u osnovnoj školi nije imao neki od nastavnih predmeta relevantnih za utvrđivanje uspjeha ili broja bodova za upis u srednju školu, za taj se predmet uzima ocjena općeg uspjeha učenika.
(4) Učenik generacije i učenik bez oba roditelja upisuje se direktno, uz uslov da zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uslov upisa.
(5) Učenik generacije osnovne muzičke škole upisuje se direktno, pod uslovom da zadovoljava minimalni bodovni prag za upis.
(6) U gimnazije se mogu upisati učenici koji imaju najmanje 22 boda, a u tehničke i srodne četverogodišnje škole najmanje 16,5 bodova.
(7) U umjetničku likovnu školu se mogu upisati učenici sa najmanje 15,5 bodova.
(8) Za trogodišnje programe ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.
(9) Ukoliko dva ili više učenika imaju jednak zbir bodova, njihovo međusobno rangiranje obavlja se na osnovu viših prosječnih ocjena učenika iz posebno označenih nastavnih predmeta u tabelama.
Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata1

 1. Gimnazije
  Obrazovni programi
  Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata
  opća gimnazija, jezička gimnazija, pedagoška gimnazija, jezičko-prevodilačka
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, historija, geografija
  prirodoslovna gimnazija
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, fizika, hemija
  matematičko-informatička gimnazija
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, fizika, informatika
  sportska gimnazija
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, tjelesni i zdravstveni odgoj, biologija
 2. Četverogodišnji stručni programi
  Područje rada/zanimanje
  Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata
  mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo (izuzetak ) bosanski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura građevinarstvo ()
  *dizajner unutrašnje arhitekture-enterijera
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, likovna kultura, tehnička kultura
  ekonomija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, historija, geografija
  poljoprivreda
  bosanski jezik, matematika, hemija, biologija, tehnička kultura
  poljoprivreda i turizam
  bosanski jezik, matematika, strani jezik, biologija, geografija
  zdravstvo (izuzetak *)
  bosanski jezik, strani jezik, fizika, hemija, biologija
  *zubotehničar
  bosanski jezik, strani jezik, hemija, biologija, likovna kultura
 • farmaceutski tehničar
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, hemija, biologija
 • fizioterapeutski tehničar
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, fizika, biologija
  Saobraćaj
  bosanski jezik, matematika, fizika, geografija, tehnička kultura
  Grafika
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, hemija, likovna kultura
  1 U tabeli se prikazuju relevantni predmeti za sve obrazovne programe, bez obzira na to što za školsku 2020/2021. godinu nisu svi predviđeni planom upisa.
  tekstil i odjeća
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, tehnička kultura, likovna kultura
  Ostale djelatnosti (kozmetički tehničar)
  bosanski jezik, strani jezik, hemija, biologija, likovna kultura
  B.2.DODATNI ELEMENTI VREDNOVANJA
  (1) Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti i nadarenost učenika, a dokazuju se i vrednuju na osnovu:
  a) provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i nadarenosti;
  b) rezultata postignutih na takmičenjima u znanju iz relevantnih predmeta;
  (2) Kada se vrši provjera znanja i sposobnosti za određene programe, škola jasno utvrđuje načine i vrijeme provjere, mjerila i kriterije za provjeru znanja i sposobnosti učenika, a donosi ih Nastavničko vijeće na prijedlog stručnih aktiva.
  (3) Provjeri znanja iz stava 1. alineja a. mogu pristupiti samo kandidati koji imaju minimalan broj bodova utvrđen u Kriterijima za izbor u ovom Konkursu.
  B.2.1. VREDNOVANJE USPJEHA ZA UPIS U PROGRAME LIKOVNE UMJETNOSTI
  (1) Uslov za upis je dokazana sposobnost likovnog izražavanja i likovni senzibilitet, koji se provjerava zadaćama:
  a) crtanja olovkom i ugljenom;
  b) slikanje (tempera, gvaš ili akvarel). Učenici koji nisu zadovoljili na provjeri likovnih sposobnosti eliminišu se iz daljnjeg kvalifikacijskog postupka.
  (2) Ako se prijavi više kandidata od plana upisa, a prošli su na provjeri sposobnosti likovnog izražavanja, prednost imaju kandidati s boljim:
  a) uspjehom na provjeri likovnih sposobnosti koji donosi najviše 30 bodova;
  b) uspjehom iz osnovne škole (prosječna ocjena uspjeha u posljednja četiri razreda osnovne škole, opći uspjeh u posljednja dva razreda osnovne škole i prosječna ocjena iz maternjeg jezika, hemije, likovne kulture u posljednja dva razreda osnovne škole koji donosi najviše 25 bodova).
  (3) Konačna rang-lista (bodovna lista) kandidata dobiva se sabiranjem bodova dobivenih na provjeri likovnih sposobnosti, bodova dobivenih na osnovu uspjeha i bodova postignutih na takmičenjima koja su relevantna za programe upisa.
  B.2.1. VREDNOVANJE USPJEHA ZA UPIS U PROGRAME MUZIČKE UMJETNOSTI
  Kandidati koji upisuju muzičke programe prilažu, uz propisanu dokumentaciju u općim uslovima ovog konkursa, dodatnu dokumentaciju za upis.
  B.2.1.1. Upis u Glazbenu školu Ivana pl. Zajca Mostar
  (1) Kandidati za upis kao dodatnu dokumentaciju prilažu originalnu svjedodžbu o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju, kada je to uslov za upis muzičkog programa.
  (2) Učenik koji je završio osnovno muzičko obrazovanje ili drugi (II.) pripremni razred srednje škole upisuje se u prvi (I.) razred četverogodišnjeg srednjoškolskog muzičkog programa nakon uspješno položenog klasifikacijskog ispita po određenim kriterijima (dobro poznavanje osnova muzičke struke i solfeggia te bodovanje odgovarajućih ocjena iz prethodnih razreda muzičke škole).
  (3) Za upis muzičko-teorijskog programa uz solfeggio je potrebno i određeno znanje iz sviranja klavira. Prednost imaju kandidati s boljim prosjekom bodova.
  (4) Učenik koji nije pohađao osnovnu muzičku školu upisuje prvi (I.) pripremni razred srednje muzičke škole nakon prijemne audicije s ispitom sluha, muzičke memorije i ritma.
 1. Trogodišnji stručni programi
  Područje rada/zanimanje
  Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata
  mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo
  bosanski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
  ekonomija i trgovina
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, geografija
  poljoprivreda
  bosanski jezik, matematika, hemija, biologija
  Grafika
  bosanski jezik, matematika, hemija, tehnička kultura
  Saobraćaj
  bosanski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
  unutrašnji transport
  bosanski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
  ugostiteljstvo i turizam
  bosanski jezik, strani jezik, hemija, biologija
  Frizer
  bosanski jezik, hemija, biologija, likovna kultura,
  tekstil i odjeća
  bosanski jezik, fizika, hemija, tehnička kultura
  obrada drveta
  bosanski jezik, fizika, hemija, tehnička kultura
  (5) Za upis u pripremne razrede nije potrebno imati završeno općeobrazovno osnovno obrazovanje.
  (6) Konačna rang-lista (bodovna lista) kandidata dobiva se zbirom bodova dobivenih na prijemnom ispitu, bodova dobivenih na osnovu uspjeha iz osnovne škole i bodova postignutih na takmičenjima relevantnim za programe upisa.
  B.2.1.2. Upis u Muzičku školu I. i II. stupnja Mostar
  (1) Kandidati za upis kao dodatnu dokumentaciju prilažu originalnu svjedodžbu o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju i uvjerenja o svim razredima završenog osnovnog muzičkog obrazovanja kada je to uslov za upis muzičkog programa.
  (2) Učenik koji je završio osnovno muzičko obrazovanje upisuje se u prvi (I.) razred četverogodišnjeg srednjoškolskog muzičkog programa nakon uspješno položenog klasifikacijskog ispita po određenim kriterijima.
  (3) Izuzetno, pravo upisa za zvanje muzičar općeg smjera i muzičar pjevač imaju kandidati koji nisu pohađali osnovnu muzičku školu.
  (4) Sadržaj prijemnog ispita za zvanja muzičar pjevač, flautista, klarinetist, violinist, violist, violončelist, klavirist, harmonikaš i gitarist čine:
  a) pismeni rad iz maternjeg jezika;
  b) praktični ispit iz glavnog predmeta.
  (5) Sadržaj prijemnog ispita za zvanje muzičar općeg smjera čine:
  a) pismeni rad iz maternjeg jezika;
  b) provjera muzičkih sposobnosti (sluh, ritam, muzička memorija);
  c) teorije muzike (osnovni teorijski pojmovi, ljestvice, intervali, akordi i dr.);
  d) solfeggio (izvođenje jednostavnih ritmičkih i melodijsko-ritmičkih primjera).
  (6) Konačna rang-lista (bodovna lista) kandidata dobiva se zbirom bodova dobivenih na prijemnom ispitu, bodova dobivenih na osnovu uspjeha iz osnovne škole i bodova postignutih na takmičenjima relevantnim za programe upisa.
  B.2.2.3. VREDNOVANJE USPJEHA ZA UPIS U KARAĐOZ-BEGOVU MEDRESU
  (1) Uslov za upis je prijemni ispit koji se sastoji od testa općeg znanja i usmenog ispita iz kiraeta.
  (2) Test općeg znanja sadrži pitanja iz:
  a) matematike
  b) bosanskog jezika (gramatika i književnost)
  c) islamske vjeronauke
  (3) Konačna rang-lista kandidata dobiva se zbirom bodova dobivenih na prijemnom ispitu, bodova dobivenih na osnovu uspjeha iz osnovne škole i bodova postignutih na takmičenjima koja su relevantna za program upisa.
  B.2.3.VREDNOVANJE REZULTATA NA TAKMIČENJIMA IZ RELEVANTNIH PREDMETA
  (1) Vrednuje se i boduje rezultat kandidata postignut na kantonalnom takmičenju u znanju iz relevantnih predmeta za izbor, koja se provode u organizaciji Pedagoškog zavoda/ Zavoda za školstvo, odnosno na takmičenja na entitetskom, državnom ili međunarodnom nivou koje verifikuje Pedagoški zavod/ Zavod za školstvo, a koje je kandidat postigao u posljednja četiri (4) razreda osnovnog obrazovanja. Ako je kandidat učestvovao na više takmičenja, ili na takmičenjima iz više područja relevantnih za program u koji se upisuje, vrednuje mu se isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
  (2) Kriterij bodovanja su osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na kantonalnom, entitetskom te međunarodnom ili državnom nivou.
  Bodovanje takmičenja u znanju iz relevantnih predmeta Takmičenja u znanju iz relevantnih predmeta Kriterij Bodovi
  Međunarodni ili državni nivo
  Prvo osvojeno mjesto
  4,5
  Drugo osvojeno mjesto
  4
  Treće osvojeno mjesto
  3,5
  Entitetski nivo
  Prvo osvojeno mjesto
  3
  Drugo osvojeno mjesto
  2,5
  Treće osvojeno mjesto
  2
  Kantonalni nivo
  Prvo osvojeno mjesto
  1,5
  Drugo osvojeno mjesto
  1
  Treće osvojeno mjesto
  0,5
  B.3. UPIS KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
  (1) Kandidati s teškoćama u razvoju su kandidati koji su završili osnovnu školu prema rješenju mjerodavnog općinskog ureda ili odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o kategorizaciji.
  (2) Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na direktan upis na osnovu:
  a) rješenja mjerodavnog općinskog ureda ili odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o kategorizaciji;
  b) mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.
  B.4. UPIS KANDIDATA SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA
  (1) Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole, odnosno programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima.
  (2) Učenik se javlja na konkurs u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju koje obavezno prilaže na konkurs.
  B.5. ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE
  (1) Za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije koje će srednje škole istaknuti na svojim oglasnim tablama uz obavještenje učenicima i roditeljima da prije upisa u školu konsultuju ljekara, posebno ljekara medicine rada, o opravdanosti upisa u željeni program, odnosno zanimanje.
  (2) Ukoliko se učenik upisuje u program i pored znanja o postojanju zdravstvenih kontraindikacija ili ih nije utvrdio, rizik i odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzima učenik i roditelj.
  (3) Za upis u pojedine programe škola će, u skladu sa posebnim propisima, zatražiti od učenika, kao uslov za upis, i ljekarsku potvrdu o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za željeno zanimanje.