Konkurs za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu članova 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 5/19), člana 36. Pravla J.U. Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1416/21 od 10.05.2021. godine,Školski odbor je na sjednici održanoj dana 27.04.2021. godine, donio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za slobodna radna mjesta:

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos

 1. Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine:
 1. Nastavnik praktične nastave za krojače ……………….. 1 izvršilac (14 časova nastave sedmično)

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove koji su predviđeni Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a„ broj 08/00, 04/04, 05/04 i 08/06),važećim Nastavnim planom i programomi Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta J.U. Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar, i to:

 • Odgovarajući V stepen stručne spreme odnosno VKV majstor,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško – andragoškoj grupi predmeta.
 • Najmanje 5 (pet) godina odgovarajućeg radnog iskustva u struci

Uz potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene kopije:

 • Kratku biografiju,
 • Uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom)
 • Diplomu/Svjedočanstvo – Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • Uvjerenje/Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima,
 • Uvjerenje/Potvrda/Certifikat ili drugi oblik dokaza o poznavanju rada na računaru
 • I drugi dokazi kojima se dokazuje ispunjenost uslova radnog mjesta utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Napomena: Prednostprizapošljavanju pod jednakimuslovimaimajulicapoosnovučl. 18. Zakona o dopunskimpravimaboracaičlanovanjihovihporodica (Sl. novine HNK br. 06/18) ukolikouzprijavunakonkursdostavedokaz o navedenom.

Sa kandidatima čije prijave su blagovremene i potpune i koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se pismena provjera znanja i sposobnosti 02.06.2021. godine  u 11:00 sati u prostorijama škole, a odmah nakon toga obaviti će se i intervju.

Kandidatkoji bude izabran za obavljanje poslova traženog konkursom dužan je prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci.

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijave na konkurs slati isključivo putem pošte – preporučeno na adresu:

JU SREDNJA TEKSTILNA I POLJOPRIVREDNA ŠKOLA MOSTAR

Sjevernilogor – USRC “MithadHujdurHujka”bb

88 000 Mostar

sanaznakom “Prijavanakonkurs – ne otvarati”     

Konkurs ostaje otvoren 8 dana (osam) od dana objavljivanja Obavještenja u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.