Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole

Na osnovu člana 55. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a broj: 8/00,4/04, 5/04 i 8/06“), člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola  („Službene novine HNK-a broj 2/05“), članova 36., 39., 40., 41., Pravila Javne ustanove Srednje politehničke škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a za raspisivanje konkursa za izbor i imenovanje direktora škole broj: 02-30-766/23 od 11.04.2023. godine, i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Srednje politehničke škole Mostar broj: 07-03-30-451/23 od 05.05.2023. godine Školski odbor Javne ustanove Srednje politehničke škole Mostar raspisuje:

K O N K U R S

Za izbor i imenovanje direktora škole

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove koji su predviđeni Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a„ broj 08/00, 04/04, 05/04 i 08/06), Uputstvom o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola  („Službene novine HNK-a broj 2/05“), Pravilima J.U. Srednje politehničke škole Mostar, i to:

 1. Ima visoku stručnu spremu,
 2. Ispunjava uslove za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a i drugim relevantnim propisima za srednje škole,
 3. Ima najmanje pet ( 5 ) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi,
 4. Nije krivično kažnjavan,
 5. Nije zaposlena na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,
 6. Nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora.

Direktor JU Srednje politehničke škole u Mostaru bira se na mandatni period od  četiri (4) godine.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene kopije:

 1. Kraću biografiju,
 2.  Diploma o stečenoj školskoj spremi,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad,
 4. Uverenje o radnom iskustvu u struci nakon završene VSS,
 5. Izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom),
 6. Uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom),
 7. Dokumentacija po članu 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK- a („Službene novine HNK-a“broj: 6/18 i 29/22), ako posjeduje,
 8. Ovjerena izjava da nije član zakonodavne, izvršne, sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa,
 9. Ovjerena izjava da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena s bilo kojim članom Školskog odbora,
 10.  Program razvoja škole za period od četiri (4) godine.

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Službene novine HNK br. 06/18 i 29/22) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Kandidat koji bude izabran za obavljanje poslova traženih konkursom dužan je prije zaključenja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca).

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biti će pozvani na intervju o čemu će biti blagovremeno obavješteni.

Rok za podnošenje prijava kandidata je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u jednom od sredstava dnevnog javnog informisanja.

Kandidati će biti pismeno obavješteni o rezultatima konkursa u roku od najmanje osam (8) dana od dana okončanja postupka izbora i imenovanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijave na konkurs slati isključivo putem pošte – preporučeno na adresu:

JU SREDNJA POLITEHNIČKA ŠKOLA MOSTAR

Školski odbor – za Konkursnu komisiju

Sjeverni logor bb – USRC “Mithad Hujdur Hujka”bb

88 000 Mostar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *