KONKURS za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu članova 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 7/21 i 7/23), člana 36. Pravila J.U. Srednje politehničke škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 02-30-1922/23 od 07.12.2023. godine, Školski odbor je na sjednici održanoj dana 26.12.2023. godine, donio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za slobodna radna mjesta:

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos

A – Na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine

 1. Profesor bosanskog jezika i književnosti ……………… 1 izvršilac (10 časova sedmično)
 2. Profesor engleskog jezika ………………………………….. 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 3. Profesor njemačkog jezika ………………………………… 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 4. Profesor turskog jezika ……………………………………… 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 5. Profesor historije ……………………………………………… 1 izvršilac (6 časova sedmično)
 6. Profesor sociologije ………………………………………….. 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 7. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja …………….. 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 8. Profesor matematike ………………………………………… 1 izvršilac (12 časova sedmično)
 9. Profesor fizike ………………………………………………… 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 10. Profesor informatike ………………………………………… 1 izvršilac (6 časova sedmično)
 11. Profesor hemije ……………………………………………….. 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 12. Profesor biologije …………………………………………….. 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 13. Profesor za predmet ljekovito bilja sa botanikom…… 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 14. Profesor dermatologije ……………………………………… 1 izvršilac (3 časa sedmično)
 15. Profesor anatomije i fiziologije čovjeka……………….. 1 izvršilac (4 časa semdično)
 16. Profesor ekonomske grupe predmeta ………………….. 1 izvršilac (8 časova sedmično)
 17. Profesor geografije …………………………………………… 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 18. Nastavnik stručno-teroijskih predmeta za kozmetičke tehničare…………………………………….. 1 izvršilac (4 časa sedmično
 19. Nastavnik praktične nastave za kozmetičke tehničare…………………………………….. 2 izvršioca (42 časa sedmično )
 20. Nastavnik praktične nastave za krojače ……………….. 1 izvršilac (14 časova sedmično)
 21. Nastavnik za predmet konstrukcije odjevnih predmeta …………… 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 22. Nastavnik praktične nastave za frizere  ……………….. 1 izvršilac (24 časa sedmično)
 23. Profesor poljoprivredne grupe predmeta  …………….. 1 izvršilac (12 časova sedmično)
 24. Nastavnik praktične nastave poljoprivredne grupe predmeta ………………………….. 2 izvršioca (38 časova sedmično)
 25. Profesor medicinske grupe predmeta ………………….. 1 izvršilac (6 časova sedmično)
 26. Pedagog ………………………………………………………….. 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
 27. Profesor psihologije …………………………………………. 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 28. Profesor islamske vjeronauke ……………………………. 1 izvršilac (7 časova sedmično)

B – Na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2024. godine

 1. Profesor biologije……………………………………………… 1 izvršilac (6 časova sedmično)

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin BiH, da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove koji su predviđeni Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a„ broj 08/00, 04/04, 05/04 i 08/06), važećim Nastavnim planom i programomi Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta J.U. Srednje politehničke škole Mostar, i to:

 • Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 18, 19, 20, 22

Odgovarajući V stepen stručne spreme odnosno VKV majstor,

Najmanje pet (5) godina odgovarajućeg radnog iskustva u struci

 • Za radno mjesto pod rednim brojem: A) 24

Odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen), visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova, odgovarajući VI stepen stručne spreme ili V stepen stručne spreme odnosno VKV majstor sa najmanje pet (5) godina odgovarajućeg radnog iskustva u struci

 • Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 27, 28 – B) 1.:

Odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen), visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova.

 • Za radno mjesto pod rednim brojem: A) 21

Odgovarajuća viša stručna sprema (VI stepen),tekstilne struke, inžinjer tekstila – opće konfekcijskog smjera

 • Za radno mjesto pod rednim brojem: B) 26:

Odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen), visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova, Završen Nastavnički ili Filozofski fakultet – odsjek pedagogija

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene kopije:

Obavezna dokumentacija:

 • Kratku biografiju,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok važenja),
 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi, uz dodatak diplome,

Dodatna dokumentacija:

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga je kandidat položio)
 • Uvjerenje/Potvrda/Certifikat ili drugi oblik dokaza o poznavanju rada na računaru
 • Uvjerenje/Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
 • Za zvanja nenastavnog smjera – Uvjerenje o dopunskom pedagoško–psihološkom i metodičkom obrazovanju  (ukoliko kandidat nema položen stručni ispit)
 • Uvjerenje/Potvrda/Certifikat ili drugi oblik dokaza o poznavanju najmanje jednog stranog jezika – za radno mjesto pod rednim brojem A) 26.
 • Ovlaštenje mjerodavne vjerske zajednice za poučavanje islamske vjeronauke – za radno mjesto pod rednim brojem  A) 28.
 • Dokumentaciju vezanu za član 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 6/18, 4/21, 7/22 i 11/23).

Sa kandidatima čije prijave su blagovremene i potpune i koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se pismena provjera znanja i sposobnosti 10.01.2024. godine u 08:00 sati u prostorijama škole, a odmah nakon toga obaviti će se i intervju.

Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova traženih konkursom dužni su prije zaključenja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca).

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijave na konkurs slati isključivo putem pošte – preporučeno na adresu:

JU SREDNJA POLITEHNIČKA ŠKOLA MOSTAR

Sjeverni logor bb – USRC “Mithad Hujdur Hujka”bb

88 000 Mostar

sa naznakom za Konkursnu komisiju sa naznačenim radnim mjestom

Konkurs ostaje otvoren 8 dana (osam) od dana objavljivanja Obavještenja u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.