Konkurs za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu članova 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 7/21), člana 36. Pravila J.U. Srednje politehničke škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 02-30-1694-1/22 od 08.03.2023. godine i Saglasnosti broj 02-30-11694-3/22 od 21.03.2023. godine, Školski odbor je na sjednici održanoj dana 22.03.2023. godine, donio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za slobodna radna mjesta:

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos

I – Na neodređeno vrijeme

 1. Nastavnik stručno-teroretskih predmeta i praktične nastave

za kozmetičke tehničare……………………………………… 1 izvršilac (24 časa nastave sedmično )

 • Profesor poljoprivredne grupe predmeta …………………  1 izvršilac (24 časa nastave sedmično)

II – Na određeno vrijeme do 15.07.2023. godine

 1. Profesor psihologije …………………………………………..  1 izvršilac (1 čas nastave sedmično)
 2. Profesor bosanskog jezika i književnosti …………………  1 izvršilac (9 časova nastave sedmično)
 3. Profesor fizike ………………………………………………….  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 4. Profesor njemačkog jezika ………………………………….. 1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 5. Profesor matematike …………………………………………..  1 izvršilac (12 časova nastave sedmično)
 6. Profesor ekonomske grupe predmeta ……………………..  1 izvršilac (8 časova nastave sedmično)
 7. Profesor ljekovitog bilja sa botanikom……………………. 1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 8. Profesor informatike …………………………………………..  1 izvršilac (6 časova nastave sedmično)
 9. Profesor islamske vjeronauke ……………………………….  1 izvršilac (6 časova nastave sedmično)
 10. Profesor higijene i prve pomoći …………………………….  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 11. Profesor anatomije i fiziologije čovjeka………………….. 1 izvršilac (4 časa nastave semdično)
 12. Profesor dermatologije ……………………………………….  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 13. Profesor turskog jezika ……………………………………….  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 14. Profesor historije ………………………………………………. 1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 15. Profesor hemije ………………………………………………… 1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 16. Profesor geografije …………………………………………….  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 17. Profesor poljoprivredne grupe predmeta  ………………… 1 izvršilac (12 časova nastave sedmično)
 18. Nastavnik praktične nastave za krojače ………………….. 1 izvršilac (18 časova nastave sedmično)
 19. Nastavnik praktične nastave za frizere  ………………….. 1 izvršilac (18 časova nastave sedmično)
 20. Nastavnik stručno-teroretskih predmeta i praktične nastave

za kozmetičke tehničare……………………………………… 1 izvršilac (20 časova nastave sedmično )

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin BiH, da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove koji su predviđeni Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a„ broj 08/00, 04/04, 05/04 i 08/06), važećim Nastavnim planom i programom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta J.U. Srednje politehničke škole Mostar, i to:

 • Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 1 – B) 18, 19, 20:

Odgovarajući V stepen stručne spreme odnosno VKV majstor,

Najmanje pet (5) godina odgovarajućeg radnog iskustva u struci

 • Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 2 – B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17:

Odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen), visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene kopije:

Obavezna dokumentacija:

 • Kratku biografiju,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok važenja),
 • Diploma/Svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi,
 • Ovlaštenje mjerodavne vjerske zajednice za poučavanje islamske vjeronauke – za radno mjesto pod rednim brojem  B) 9.

Dodatna dokumentacija:

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga je kandidat položio)
 • Uvjerenje/Potvrda/Certifikat ili drugi oblik dokaza o poznavanju rada na računaru
 • Uvjerenje/Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
 • Za zvanja nenastavnog smjera – Uvjerenje o dopunskom pedagoško–psihološkom i metodičkom obrazovanju  (ukoliko kandidat nema položen stručni ispit)

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine HNK br. 06/18) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Sa kandidatima čije prijave su blagovremene i potpune i koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se pismena provjera znanja i sposobnosti 12.04.2023. godine  u 12:00 sati u prostorijama škole, a odmah nakon toga obaviti će se i intervju.

Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova traženih konkursom dužni su prije zaključenja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca).

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijave na konkurs slati isključivo putem pošte – preporučeno na adresu:

JU SREDNJA POLITEHNIČKA ŠKOLA MOSTAR

Sjeverni logor bb – USRC “Mithad Hujdur Hujka”bb

88 000 Mostar

 sa naznakom za Konkursnu komisiju sa naznačenim radnim mjestom     

Konkurs ostaje otvoren 8 dana (osam) od dana objavljivanja Obavještenja u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.