K O N K U R S Za upis polaznika za školsku 2022/2023. godinu

Na osnovu člana 54. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK („ Službene novine HNK“, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), Člana 34. Zakona o obrazovanju odraslih HNK-a („Službene novine HNK-a“, broj:4/18), Pravila JU Srednje politehničke škole Mostar, Odobrenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: broj 02-34-2100/22 od 31.10.2022. godine, Školski odbor je donio Odluku broj: 07-03-34-1357/22 od 23.12.2022. godine o raspisivanju

K O N K U R S

Za upis polaznika za školsku 2022/2023. godinu

I

Konkurs se raspisuje za upis za programe obrazovanja odraslih lica za sticanje srednje stručne spreme i programe prekvalifikacije u školskoj 2022/2023 godini za sljedeća zanimanja:

R/B Zanimanje – zvanje Broj planiranih kandidata
1. Krojač 10
2. Tekstilni tehničar – konfekcionar 10
3. Tekstilni tehničar – modni dizajner 10
4. Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 10
5. Agrotehničar 10
6. Tehničar hortikulture 10
7. Frizer 10
8. Kozmetički tehničar 10
  UKUPNO 80

II

Upis u programe obrazovanja mogu izvršiti polaznici sa 18 godina starosti.

Polaznici koji se upisuju u program za sticanje srednje stručne spreme, obavezni su dostaviti:
1. Svjedočanstvo o zavšenom osnovnom obrazovanju-original

2. lzvod iz matične knjige rođenih

III

Polaznici koji Zele izvršiti prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, obavezni su dostaviti:

l. Svjedodanstva o završenim razredima srednje škole-original

2.lzvod iz matične knjige rođenih

3. CIPS (mjesto prebivališta)

4. Kopiju lične/osobne karte

5. Diplomu o završenoj srednjoj školi

IV

Cjenovnik polaganja ispita je uskladen sa Odlukom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture I sporta HNK-a broj 05-02-16-653/09 od l. 4.2009. godine.

Svakom polazniku se pojedinačno uručuje ugovor o pravima i obavezama škole i polaznika u  kojem je navedena visina troškova za sticanje odgovarajuće stručne spreme.

V

Prilikom odabira kandidata, uzet će se u obzir ispunjenost uslova u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva.

Program se izvodi redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom, praktičnim radom, te na druge primjerene načine.

VI

Nakon završetka četverogodišnjeg programa za sticanje srednie stručne spreme i programa prekvalifikacije, stiče se diploma o završnoj srednjoj stručnoj školi. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u sekretarijat škole svakim radnim danom od 08:00 do l2:00 sati sati u ulicu USRC “Mithad Hujdur Hujka”bb Mostar

VII

Konkurs ostaje otvoren do popune potrebnog broja kandidata

Za sve nejasnoće oko upisa, obratiti se na telefon broj 036/570-034 ili na email:

tekstilna.poljoprivredna@hotmail.com

Konkurs za polaznike

Na osnovu članova 29. do 33. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK („ Službene novine HNK“, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), Člana 34. Zakona o obrazovanju odraslih HNK-a („Službene novine HNK-a“, broj:4/18), Pravila JU Srednje politehničke škole Mostar, Odobrenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-34-2139/21 od 28.12.2021. godine, raspisuje se

K O N K U R S

Za upis polaznika (vanrednih kandidata) za školsku 2021/2022. godinu

Konkurs se raspisuje za sljedeća zvanja i zanimanja

R/B Zanimanje – zvanje Broj planiranih kandidata
1. Krojač 10
2. Tekstilni tehničar – konfekcionar 10
3. Tekstilni tehničar – modni dizajner 10
4. Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 10
5. Agrotehničar 10
6. Tehničar hortikulture 10
7. Frizer 10
8. Kozmetički tehničar 10
  UKUPNO 80

Konkurs ostaje otvoren do popune predviđenih mjesta.

Uputstvo o upisu i potrebnoj dokumentaciji vezano za prijavu na konkurs, možete dobiti u prostorijama Škole, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati ili na email:

 1. politehnicka_mostar@yahoo.com
 2. tekstilna.poljoprivredna@hotmail.com

JU Srednja politehnička škola Mostar

USRC „Mithad Hujdur Hujka“ (Sjeverni logor) bb

Fax/Tel: 036/570-034

Konkurs za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu članova 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 5/19), člana 36. Pravla J.U. Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1416/21 od 10.05.2021. godine,Školski odbor je na sjednici održanoj dana 27.04.2021. godine, donio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za slobodna radna mjesta:

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos

 1. Na određeno vrijeme do 15.07.2021. godine:
 1. Nastavnik praktične nastave za krojače ……………….. 1 izvršilac (14 časova nastave sedmično)

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove koji su predviđeni Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a„ broj 08/00, 04/04, 05/04 i 08/06),važećim Nastavnim planom i programomi Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta J.U. Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar, i to:

 • Odgovarajući V stepen stručne spreme odnosno VKV majstor,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško – andragoškoj grupi predmeta.
 • Najmanje 5 (pet) godina odgovarajućeg radnog iskustva u struci

Uz potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene kopije:

 • Kratku biografiju,
 • Uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom)
 • Diplomu/Svjedočanstvo – Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • Uvjerenje/Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima,
 • Uvjerenje/Potvrda/Certifikat ili drugi oblik dokaza o poznavanju rada na računaru
 • I drugi dokazi kojima se dokazuje ispunjenost uslova radnog mjesta utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Napomena: Prednostprizapošljavanju pod jednakimuslovimaimajulicapoosnovučl. 18. Zakona o dopunskimpravimaboracaičlanovanjihovihporodica (Sl. novine HNK br. 06/18) ukolikouzprijavunakonkursdostavedokaz o navedenom.

Sa kandidatima čije prijave su blagovremene i potpune i koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se pismena provjera znanja i sposobnosti 02.06.2021. godine  u 11:00 sati u prostorijama škole, a odmah nakon toga obaviti će se i intervju.

Kandidatkoji bude izabran za obavljanje poslova traženog konkursom dužan je prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci.

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijave na konkurs slati isključivo putem pošte – preporučeno na adresu:

JU SREDNJA TEKSTILNA I POLJOPRIVREDNA ŠKOLA MOSTAR

Sjevernilogor – USRC “MithadHujdurHujka”bb

88 000 Mostar

sanaznakom “Prijavanakonkurs – ne otvarati”     

Konkurs ostaje otvoren 8 dana (osam) od dana objavljivanja Obavještenja u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs za upis polaznika (vanrednih kandidata) za školsku 2020/21. god.

Na osnovu članova 29. do 33. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK („ Službene novine HNK“, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), Člana 34. Zakona o obrazovanju odraslih HNK-a („Službene novine HNK-a“, broj:4/18), Pravila JU Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar, Odobrenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-34-2074/20 od 22.10.2020. godine, Školski odbor je donio Odluku broj: 07-01-34-1068/20 od 01.12.2020. godine o raspisivanju

K O N K U R S

Za upis polaznika(vanrednih kandidata) za školsku 2020/2021. godinu

Konkurs se raspisuje za sljedeća zvanja i zanimanja

R/B Zanimanje – zvanje Broj planiranih kandidata
1. Kozmetički tehničar 10
2. Frizer 10
3. Poljoprivrednitehničar – fitofarmaceut 10
4. Agrotehničar 10
5. Voćar – vinogradar 10
6. Tekstilni tehničar – modni dizajner 10
7. Tekstilnitehničar – konfekcionar 10
8. Krojač 10
  UKUPNO 80

Konkurs ostaje otvoren do popune predviđenih mjesta.

Uputstvo o upisu i potrebnoj dokumentaciji vezano za prijavu na konkurs, možete dobiti u prostorijama Škole, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati ili na email:

 1. jusrednjatpsmo@windowslive.com
 2. tekstilna.poljoprivredna@hotmail.com

JU Srednja tekstilna i poljoprivredna škola Mostar

USRC „Mithad Hujdur Hujka“ (Sjeverni logor) bb

Fax/Tel: 036/570-034

Informacije za učenike i roditelje o organizaciji nastave u školskoj 2020/21. god.

Početak nastave je 07.09.2020 god., ponedjeljak.

Planirano je da taj dan učenici budu u školi tri školska časa (školski čas traje 30 min.)

R A S P O R E D   U L A S K A  U   Š K O L U

Vrijeme Razred/odjeljenje Mjesto  
  7:10   I k – kozmetički tehničar Učionica br.1
  7:15   I f – frizer Učionica br.2
  7:20   II 4 – frizer-vlasuljar Učionica br.3
  7:25   III 4 – frizer-vlasuljar Učionica br.4
  Odjeljenja učenika sa poteškoćama u razvoju
  7:45   I s – PK Cvjećar/vrtlar Učionica br.6
  7:50   II s – PK krojač Učionica br.8
  7:55   IV s – KV krojač Učionica br.5

Roditelji učenika iz rizičnih skupina trebaju doći u školu  u 10:00 sati (u pratnji ili bez učenika)

Molimo učenike da poštuju propisane mjere zaštite (socijalna distanca i nošenje maske)

K O N K U R S ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

Na osnovu tačke II. Odluke o raspisivanju konkursa za upis redovnih učenika u prvi (I.) razred srednje škole u školskoj 2020/2021. godini, broj: 05-02-34-941/20 od 2. juna 2020. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona r a s p i s u j e
K O N K U R S
ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED
SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI
OPĆI USLOVI
(1) Pravo prijave na konkurs za upis u prvi (I.) razred srednje škole pod jednakim uslovima imaju:
⎯ kandidati koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a izuzetno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;
⎯ učenici s teškoćama u razvoju, na osnovu odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.
(2) Prijem kandidata vrši se u skladu s Planom upisa, a na osnovu rang-liste (bodovna lista) koju u cjelini objavljuje Komisija za upis.
(3) Komisiju za upis imenuje Školski odbor.
(4) U svakom upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u jednu školu, a unutar škole kandidat se može prijaviti za upis u najviše 4 obrazovna programa. U prijavi na konkurs kandidat navodi po redoslijedu listu prioriteta.
(5) Ukoliko za neki obrazovni program u školi, nakon prvog upisnog roka, nije bilo dovoljno prijava, kandidat se, u skladu sa listom prioriteta i ostvarenom broju bodova, upisuje u obrazovni program za koji postoji mogućnost formiranja razrednog odjeljenja u skladu sa stavom (4).
(6) Izuzeto od stava 4., učenik se može prijaviti za upis u muzički program na osnovu kopije dokumenata ukoliko se istovremeno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.
(7) Kandidat prilaže na konkurs za upis sljedeću dokumentaciju:
a. prijavu na konkurs (obrazac dostupan u školi);
b. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list;
c. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
d. uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu;
e. druge relevantne dokumente.
(8) Izrazi koji se koriste u ovom konkursu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom obliku, obuhvataju na jednak način muški i ženski rod.
UPIS KANDIDATA KOJI DOLAZE IZ INOSTRANSTVA
(1) Kandidati koji su jedan ili dva posljednja razreda osnovne škole završili u inostranstvu, konkurišu za upis u srednju školu na osnovu svjedodžbi za te razrede i rješenja o nostrifikaciji svjedodžbi.
(2) Rješenje o nostrifikaciji kandidat može dostaviti školi naknadno, a najkasnije do kraja septembra 2020. godine.
UPIS KANDIDATA VAN HNK-a I KANDIDATA STRANIH DRŽAVLJANA
Kandidati koji su osnovnu školu završili van HNK-a i kandidati strani državljani mogu se upisati u srednju školu uz uslov da u školi postoje slobodna mjesta.
A. R O K O V I
Prijavljivanje, izbor kandidata i upis vrši se u tri upisna roka.
Opis postupka Prvi upisni rok Drugi upisni rok Treći upisni rok
Prijava kandidata
15.6.2020.
22.6.2020.
26.8.2020.
Rang lista prijavljenih kandidata
16.6.2020.
23.6.2020.
27.8.2020.
Upis kandidata
19.6.2020.
26.6.2020.
27.8.2020.
A.1.Objava rezultata i upis kandidata u muzičke programe
Objava rezultata i upis učenika u muzičke programe vrši se u terminu koji odredi škola.
B. KRITERIJI ZA IZBOR
(1) Izbor kandidata za upis obavlja se na osnovu uspjeha iz osnovne škole, dodatnih elementa vrednovanja te pokazanih sklonosti i sposobnosti kada to zahtijeva priroda programa.
B.1. BODOVI DOBIVENI NA OSNOVU USPJEHA
(1) Bodovi na osnovu uspjeha dobivaju se kao zbir prosječne ocjene uspjeha u VI. i VII. razredu osnovne škole, općeg uspjeha i prosjeka ocjena relevantnih predmeta zaokruženo na dvije decimale u posljednja dva razreda osnovne škole.
(2) Na osnovu uspjeha moguće je steći najviše 25, a najmanje 10 bodova.
Primjer izračunavanja maksimalnog broja bodova Razred/i Kriterij Broj maksimalnih bodova
VI.-VII
Prosječna ocjena uspjeha
5,00
VIII.
Opći uspjeh
5
Prosječna ocjena relevantnih predmeta
5,00
IX.
Opći uspjeh
5
Prosječna ocjena relevantnih predmeta
5,00
(3) Ako učenik u osnovnoj školi nije imao neki od nastavnih predmeta relevantnih za utvrđivanje uspjeha ili broja bodova za upis u srednju školu, za taj se predmet uzima ocjena općeg uspjeha učenika.
(4) Učenik generacije i učenik bez oba roditelja upisuje se direktno, uz uslov da zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uslov upisa.
(5) Učenik generacije osnovne muzičke škole upisuje se direktno, pod uslovom da zadovoljava minimalni bodovni prag za upis.
(6) U gimnazije se mogu upisati učenici koji imaju najmanje 22 boda, a u tehničke i srodne četverogodišnje škole najmanje 16,5 bodova.
(7) U umjetničku likovnu školu se mogu upisati učenici sa najmanje 15,5 bodova.
(8) Za trogodišnje programe ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.
(9) Ukoliko dva ili više učenika imaju jednak zbir bodova, njihovo međusobno rangiranje obavlja se na osnovu viših prosječnih ocjena učenika iz posebno označenih nastavnih predmeta u tabelama.
Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata1

 1. Gimnazije
  Obrazovni programi
  Relevantni predmeti značajni za izbor kandidata
  opća gimnazija, jezička gimnazija, pedagoška gimnazija, jezičko-prevodilačka
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, historija, geografija
  prirodoslovna gimnazija
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, fizika, hemija
  matematičko-informatička gimnazija
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, fizika, informatika
  sportska gimnazija
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, tjelesni i zdravstveni odgoj, biologija
 2. Četverogodišnji stručni programi
  Područje rada/zanimanje
  Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata
  mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo (izuzetak ) bosanski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura građevinarstvo ()
  *dizajner unutrašnje arhitekture-enterijera
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, likovna kultura, tehnička kultura
  ekonomija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, historija, geografija
  poljoprivreda
  bosanski jezik, matematika, hemija, biologija, tehnička kultura
  poljoprivreda i turizam
  bosanski jezik, matematika, strani jezik, biologija, geografija
  zdravstvo (izuzetak *)
  bosanski jezik, strani jezik, fizika, hemija, biologija
  *zubotehničar
  bosanski jezik, strani jezik, hemija, biologija, likovna kultura
 • farmaceutski tehničar
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, hemija, biologija
 • fizioterapeutski tehničar
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, fizika, biologija
  Saobraćaj
  bosanski jezik, matematika, fizika, geografija, tehnička kultura
  Grafika
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, hemija, likovna kultura
  1 U tabeli se prikazuju relevantni predmeti za sve obrazovne programe, bez obzira na to što za školsku 2020/2021. godinu nisu svi predviđeni planom upisa.
  tekstil i odjeća
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, tehnička kultura, likovna kultura
  Ostale djelatnosti (kozmetički tehničar)
  bosanski jezik, strani jezik, hemija, biologija, likovna kultura
  B.2.DODATNI ELEMENTI VREDNOVANJA
  (1) Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti i nadarenost učenika, a dokazuju se i vrednuju na osnovu:
  a) provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i nadarenosti;
  b) rezultata postignutih na takmičenjima u znanju iz relevantnih predmeta;
  (2) Kada se vrši provjera znanja i sposobnosti za određene programe, škola jasno utvrđuje načine i vrijeme provjere, mjerila i kriterije za provjeru znanja i sposobnosti učenika, a donosi ih Nastavničko vijeće na prijedlog stručnih aktiva.
  (3) Provjeri znanja iz stava 1. alineja a. mogu pristupiti samo kandidati koji imaju minimalan broj bodova utvrđen u Kriterijima za izbor u ovom Konkursu.
  B.2.1. VREDNOVANJE USPJEHA ZA UPIS U PROGRAME LIKOVNE UMJETNOSTI
  (1) Uslov za upis je dokazana sposobnost likovnog izražavanja i likovni senzibilitet, koji se provjerava zadaćama:
  a) crtanja olovkom i ugljenom;
  b) slikanje (tempera, gvaš ili akvarel). Učenici koji nisu zadovoljili na provjeri likovnih sposobnosti eliminišu se iz daljnjeg kvalifikacijskog postupka.
  (2) Ako se prijavi više kandidata od plana upisa, a prošli su na provjeri sposobnosti likovnog izražavanja, prednost imaju kandidati s boljim:
  a) uspjehom na provjeri likovnih sposobnosti koji donosi najviše 30 bodova;
  b) uspjehom iz osnovne škole (prosječna ocjena uspjeha u posljednja četiri razreda osnovne škole, opći uspjeh u posljednja dva razreda osnovne škole i prosječna ocjena iz maternjeg jezika, hemije, likovne kulture u posljednja dva razreda osnovne škole koji donosi najviše 25 bodova).
  (3) Konačna rang-lista (bodovna lista) kandidata dobiva se sabiranjem bodova dobivenih na provjeri likovnih sposobnosti, bodova dobivenih na osnovu uspjeha i bodova postignutih na takmičenjima koja su relevantna za programe upisa.
  B.2.1. VREDNOVANJE USPJEHA ZA UPIS U PROGRAME MUZIČKE UMJETNOSTI
  Kandidati koji upisuju muzičke programe prilažu, uz propisanu dokumentaciju u općim uslovima ovog konkursa, dodatnu dokumentaciju za upis.
  B.2.1.1. Upis u Glazbenu školu Ivana pl. Zajca Mostar
  (1) Kandidati za upis kao dodatnu dokumentaciju prilažu originalnu svjedodžbu o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju, kada je to uslov za upis muzičkog programa.
  (2) Učenik koji je završio osnovno muzičko obrazovanje ili drugi (II.) pripremni razred srednje škole upisuje se u prvi (I.) razred četverogodišnjeg srednjoškolskog muzičkog programa nakon uspješno položenog klasifikacijskog ispita po određenim kriterijima (dobro poznavanje osnova muzičke struke i solfeggia te bodovanje odgovarajućih ocjena iz prethodnih razreda muzičke škole).
  (3) Za upis muzičko-teorijskog programa uz solfeggio je potrebno i određeno znanje iz sviranja klavira. Prednost imaju kandidati s boljim prosjekom bodova.
  (4) Učenik koji nije pohađao osnovnu muzičku školu upisuje prvi (I.) pripremni razred srednje muzičke škole nakon prijemne audicije s ispitom sluha, muzičke memorije i ritma.
 1. Trogodišnji stručni programi
  Područje rada/zanimanje
  Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata
  mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo
  bosanski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
  ekonomija i trgovina
  bosanski jezik, strani jezik, matematika, geografija
  poljoprivreda
  bosanski jezik, matematika, hemija, biologija
  Grafika
  bosanski jezik, matematika, hemija, tehnička kultura
  Saobraćaj
  bosanski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
  unutrašnji transport
  bosanski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
  ugostiteljstvo i turizam
  bosanski jezik, strani jezik, hemija, biologija
  Frizer
  bosanski jezik, hemija, biologija, likovna kultura,
  tekstil i odjeća
  bosanski jezik, fizika, hemija, tehnička kultura
  obrada drveta
  bosanski jezik, fizika, hemija, tehnička kultura
  (5) Za upis u pripremne razrede nije potrebno imati završeno općeobrazovno osnovno obrazovanje.
  (6) Konačna rang-lista (bodovna lista) kandidata dobiva se zbirom bodova dobivenih na prijemnom ispitu, bodova dobivenih na osnovu uspjeha iz osnovne škole i bodova postignutih na takmičenjima relevantnim za programe upisa.
  B.2.1.2. Upis u Muzičku školu I. i II. stupnja Mostar
  (1) Kandidati za upis kao dodatnu dokumentaciju prilažu originalnu svjedodžbu o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju i uvjerenja o svim razredima završenog osnovnog muzičkog obrazovanja kada je to uslov za upis muzičkog programa.
  (2) Učenik koji je završio osnovno muzičko obrazovanje upisuje se u prvi (I.) razred četverogodišnjeg srednjoškolskog muzičkog programa nakon uspješno položenog klasifikacijskog ispita po određenim kriterijima.
  (3) Izuzetno, pravo upisa za zvanje muzičar općeg smjera i muzičar pjevač imaju kandidati koji nisu pohađali osnovnu muzičku školu.
  (4) Sadržaj prijemnog ispita za zvanja muzičar pjevač, flautista, klarinetist, violinist, violist, violončelist, klavirist, harmonikaš i gitarist čine:
  a) pismeni rad iz maternjeg jezika;
  b) praktični ispit iz glavnog predmeta.
  (5) Sadržaj prijemnog ispita za zvanje muzičar općeg smjera čine:
  a) pismeni rad iz maternjeg jezika;
  b) provjera muzičkih sposobnosti (sluh, ritam, muzička memorija);
  c) teorije muzike (osnovni teorijski pojmovi, ljestvice, intervali, akordi i dr.);
  d) solfeggio (izvođenje jednostavnih ritmičkih i melodijsko-ritmičkih primjera).
  (6) Konačna rang-lista (bodovna lista) kandidata dobiva se zbirom bodova dobivenih na prijemnom ispitu, bodova dobivenih na osnovu uspjeha iz osnovne škole i bodova postignutih na takmičenjima relevantnim za programe upisa.
  B.2.2.3. VREDNOVANJE USPJEHA ZA UPIS U KARAĐOZ-BEGOVU MEDRESU
  (1) Uslov za upis je prijemni ispit koji se sastoji od testa općeg znanja i usmenog ispita iz kiraeta.
  (2) Test općeg znanja sadrži pitanja iz:
  a) matematike
  b) bosanskog jezika (gramatika i književnost)
  c) islamske vjeronauke
  (3) Konačna rang-lista kandidata dobiva se zbirom bodova dobivenih na prijemnom ispitu, bodova dobivenih na osnovu uspjeha iz osnovne škole i bodova postignutih na takmičenjima koja su relevantna za program upisa.
  B.2.3.VREDNOVANJE REZULTATA NA TAKMIČENJIMA IZ RELEVANTNIH PREDMETA
  (1) Vrednuje se i boduje rezultat kandidata postignut na kantonalnom takmičenju u znanju iz relevantnih predmeta za izbor, koja se provode u organizaciji Pedagoškog zavoda/ Zavoda za školstvo, odnosno na takmičenja na entitetskom, državnom ili međunarodnom nivou koje verifikuje Pedagoški zavod/ Zavod za školstvo, a koje je kandidat postigao u posljednja četiri (4) razreda osnovnog obrazovanja. Ako je kandidat učestvovao na više takmičenja, ili na takmičenjima iz više područja relevantnih za program u koji se upisuje, vrednuje mu se isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
  (2) Kriterij bodovanja su osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na kantonalnom, entitetskom te međunarodnom ili državnom nivou.
  Bodovanje takmičenja u znanju iz relevantnih predmeta Takmičenja u znanju iz relevantnih predmeta Kriterij Bodovi
  Međunarodni ili državni nivo
  Prvo osvojeno mjesto
  4,5
  Drugo osvojeno mjesto
  4
  Treće osvojeno mjesto
  3,5
  Entitetski nivo
  Prvo osvojeno mjesto
  3
  Drugo osvojeno mjesto
  2,5
  Treće osvojeno mjesto
  2
  Kantonalni nivo
  Prvo osvojeno mjesto
  1,5
  Drugo osvojeno mjesto
  1
  Treće osvojeno mjesto
  0,5
  B.3. UPIS KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
  (1) Kandidati s teškoćama u razvoju su kandidati koji su završili osnovnu školu prema rješenju mjerodavnog općinskog ureda ili odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o kategorizaciji.
  (2) Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na direktan upis na osnovu:
  a) rješenja mjerodavnog općinskog ureda ili odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o kategorizaciji;
  b) mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.
  B.4. UPIS KANDIDATA SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA
  (1) Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole, odnosno programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima.
  (2) Učenik se javlja na konkurs u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju koje obavezno prilaže na konkurs.
  B.5. ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE
  (1) Za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije koje će srednje škole istaknuti na svojim oglasnim tablama uz obavještenje učenicima i roditeljima da prije upisa u školu konsultuju ljekara, posebno ljekara medicine rada, o opravdanosti upisa u željeni program, odnosno zanimanje.
  (2) Ukoliko se učenik upisuje u program i pored znanja o postojanju zdravstvenih kontraindikacija ili ih nije utvrdio, rizik i odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzima učenik i roditelj.
  (3) Za upis u pojedine programe škola će, u skladu sa posebnim propisima, zatražiti od učenika, kao uslov za upis, i ljekarsku potvrdu o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za željeno zanimanje.