K O N K U R S Za izbor i imenovanje direktora škole 

Na osnovu člana 55. i 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a broj: 8/00,4/04, 5/04 i 8/06“), Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola  („Službene novine HNK-a broj 2/05“), članova 39., 40., 41., 42., i 43. Pravila Javne ustanove Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a za raspisivanje konkursa za izbor i imenovanje direktora škole broj: 05-02-36-1400/19 od 20.05.2019. godine, i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Srednje telstilne i poljoprivredne škole Mostar broj: 07-03-36-623/19 od 29.05.2019. godine Školski odbor Javne ustanove Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar raspisuje:

K O N K U R S

Za izbor i imenovanje direktora škole

Za direktora srednje škole može biti imenovana osoba koja pored opštih zakonskih uslova ispunjava i posebne uslove:

 1. Završena VSS;
 2. Ispunjava uslove za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju i drugim propisima;
 3. Ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgojno – obrazovnim poslovima u srednjoj školi;
 4. Nije krivično kažnjavana;
 5. Da nije zaposlena na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa;
 6. Nije u rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim članom Školskog odbora Javne ustanove Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar.

Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu stanovanja i kontakt telefon) kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 • Biografija,
 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Potvrda o radnom iskustvu,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
 • Ovjerene izjave o ispunjavanju posebnih uslova za imenovanje iz tačaka 5. i 6. ovog konkursa.
 • Program rada za period koji se bira,
 • Potvrda/ uvjerenje o pripadnosti kategorijama poginulih, umrlih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida ili članova porodica umrlih ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, ukoliko kandidat pripada tim kategorijama izdato od nadležnog organa (Dokumentacija po čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. Novine HNK-a broj 06/18“)),

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine HNK br. 06/18) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog  informisanja.

Školski odbor će u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke, pismenim putem obavijestiti sve kandidate konkursa, o odluci o imenovanju direktora.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs slati putem pošte na adresu:

J.U. SREDNJA TEKSTILNA I POLJOPRIVREDNA ŠKOLA MOSTAR

Sjeverni logor – USRC „Mithad Hujdur Hujka“ bb

88 104 Mostar

sa naznakom “Prijava na konkurs – ne otvarati”

              Predsjednik Školskog odbora

Edukacijske radionice u svrhu prevencije ovisnosti o pušenju

U sklopu projekta Federalnog ministarstva zdravstva, “Prevencija četiri riziko faktora po zdravlje stanovništva” naša Škola je zajedno sa JU Srednjom građevinskom školom Mostar odabrana za dodjelu grant sredstava za projekat pod nazivom “Mijenjamo svoje misli kako bi mijenjali svoju okolinu”  sa posebnim fokusom na konzumiranje duhana.

Nakon inicijalnog ispitivanja stavova učenika uslijedile su prve edukacijske i socijalizacijske radionice sa učenicima, koje se bave pojmom ovisnosti (sa posebnim fokusom na ovisnost o pušenju), time kako dolazi do razvoja ovisnosti i na koji način se može prevenirati. Ove radionice trebaju da posluže kao  uvod u literarne i likovne radionice , kada će učenici dobiti priliku da na kreativan način izraze svoja mišljenja i  stavove  a sve u svrhu izgradnje buduće kampanje i definiranja aktivnosti škole koje se tiču prevencije ovisnosti o pušenju.

Konkurs

Na osnovu Zakona o radu („Sl. Novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18), Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK-a („Sl. Novine HNK-a“ broj: 8/18), člana 96. Zakona o Srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 36. Statuta JU Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar, Pravilnika o radu i disciplinskoj odgovornosti JU Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar,  Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. Novine HNK-a“ broj: 6/18), i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a za raspisivanje javnog konkursa za radna mjesta broj: 05-02-36-2078/18 od 10.12.2018. godine, i Odluke Školskog odbora broj: 07-278/19 od 13.03.2019. godine, raspisuje se:

K O N K U R S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na određeno vrijeme do 15.07.2019. godine:

 1. Profesor historije ………………………………………………………………………………….  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 2. Profesor demokratije i ljudskih prava …………………………………………………  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 3. Profesor biologije …………………………………………………………………………………  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 4. Profesor hemije ……………………………………………………………………………………  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 5. Profesor tehnologije zanimanja za frizere …………………………………………..  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 6. Profesor tehnologije materijala za frizere ……………………………………………  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 7. Profesor estetike ………………………………………………………………………………….  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 8. Profesor matematike …………………………………………………………………………..  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 9. Profesor informatike ……………………………………………………………………………  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 10. Profesor fizike ……………………………………………………………………………………..  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 11. Profesor ekonomike i organizacije poslovanja …………………………………..  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 12. Profesor islamske vjeronauke ……………………………………………………………..  1 izvršilac (3 časa nastave sedmično)
 13. Profesor higijene i prve pomoći …………………………………………………………..  1 izvršilac (3 časa nastave sedmično)
 14. Profesor anatomije i fiziologije čovjeka ……………………………………………..  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 15. Profesor poljoprivredne grupe predmeta …………………………………………….  1 izvršilac (21 čas nastave sedmično)
 16. Profesor psihologije ……………………………………………………………………………..  1 izvršilac (1 čas nastave sedmično)
 17. Nastavnik praktične nastave za frizere ………………………………………………  1 izvršilac (11 časova nastave sedmično)
 18. Radnik na održavanju čistoće …………………………………………………………….  2 izvršioca (puno radno vrijeme)
 19. Sekretar ……………………………………………………………………………………………….  1 izvršilac (puno radno vrijeme)

Pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene važećem Zakonu o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Srednjoj tekstilnoj i poljoprivrednoj školi Mostar kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

Za radna mjesta  od 1. do 16. – VSS, prvi ili drugi ciklus bolonjskog studija odgovarajućeg smjera ili zvanja, položen stručni ispit, Saglasnost vjerske zajednice za radno mjesto pod brojem 12.).

Za radno mjesto pod rednim brojem 17. – V stepen, VKV frizer – majstor sa položenim stručnim ispitom.

Za radno mjesto 18. – NS, završena osnovna škola.

Za radno mjesto 19. – prema članu 64. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, za sekretara može biti izabrano lice koje ima najmanje višu stručnu spremu, a prioritet kod prijema imaju kandidati pravne struke, poznavanje rada na računaru.

Svi kandidati su dužni na konkurs priložiti dokaze (original ili ovjerena kopija):

 • Potpisana prijava na konkurs (obavezno navesti adresu i kontakt telefon) sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje
 • Kratka biografija
 • Diploma/svjedožba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
 • Izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom),
 • Uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom),
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih u toku studija,
 • Uvjerenje o radnom stažu u odgojno – obrazovnim ustanovama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži konkursom
 • Uvjerenje o radnom stažu ostvarenim van odgojno – obrazovnih ustanova koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži konkursom
 • Uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
 • Potvrda/ uvjerenje o pripadnosti kategorijama poginulih, umrlih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida ili članova porodica umrlih ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, ukoliko kandidat pripada tim kategorijama izdato od nadležnog organa (Dokumentacija po čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. Novine HNK-a broj 06/18“)).

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine HNK br. 06/18) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju tražene uvjete konkursa obavit će se intervju u skladu sa Poslovnikom o radu Konkursne komisije. O vremenu intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Kandidati koji budu primljeni u radni odnos, prije potpisivanja Ugovora o radu trebaju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana (osam) od dana objavljivanja u sredstvima javnog  informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs slati putem pošte na adresu:

JU SREDNJA TEKSTILNA I POLJOPRIVREDNA ŠKOLA MOSTAR

Sjeverni logor bb

88 000 Mostar

 sa naznakom “Prijava na konkurs – ne otvarati”