Konkurs

Na osnovu Zakona o radu („Sl. Novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18), Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK-a („Sl. Novine HNK-a“ broj: 8/18), člana 96. Zakona o Srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 36. Statuta JU Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar, Pravilnika o radu i disciplinskoj odgovornosti JU Srednje tekstilne i poljoprivredne škole Mostar,  Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. Novine HNK-a“ broj: 6/18), i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a za raspisivanje javnog konkursa za radna mjesta broj: 05-02-36-2078/18 od 10.12.2018. godine, i Odluke Školskog odbora broj: 07-278/19 od 13.03.2019. godine, raspisuje se:

K O N K U R S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na određeno vrijeme do 15.07.2019. godine:

 1. Profesor historije ………………………………………………………………………………….  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 2. Profesor demokratije i ljudskih prava …………………………………………………  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 3. Profesor biologije …………………………………………………………………………………  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 4. Profesor hemije ……………………………………………………………………………………  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 5. Profesor tehnologije zanimanja za frizere …………………………………………..  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 6. Profesor tehnologije materijala za frizere ……………………………………………  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 7. Profesor estetike ………………………………………………………………………………….  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 8. Profesor matematike …………………………………………………………………………..  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 9. Profesor informatike ……………………………………………………………………………  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 10. Profesor fizike ……………………………………………………………………………………..  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 11. Profesor ekonomike i organizacije poslovanja …………………………………..  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 12. Profesor islamske vjeronauke ……………………………………………………………..  1 izvršilac (3 časa nastave sedmično)
 13. Profesor higijene i prve pomoći …………………………………………………………..  1 izvršilac (3 časa nastave sedmično)
 14. Profesor anatomije i fiziologije čovjeka ……………………………………………..  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 15. Profesor poljoprivredne grupe predmeta …………………………………………….  1 izvršilac (21 čas nastave sedmično)
 16. Profesor psihologije ……………………………………………………………………………..  1 izvršilac (1 čas nastave sedmično)
 17. Nastavnik praktične nastave za frizere ………………………………………………  1 izvršilac (11 časova nastave sedmično)
 18. Radnik na održavanju čistoće …………………………………………………………….  2 izvršioca (puno radno vrijeme)
 19. Sekretar ……………………………………………………………………………………………….  1 izvršilac (puno radno vrijeme)

Pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene važećem Zakonu o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Srednjoj tekstilnoj i poljoprivrednoj školi Mostar kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

Za radna mjesta  od 1. do 16. – VSS, prvi ili drugi ciklus bolonjskog studija odgovarajućeg smjera ili zvanja, položen stručni ispit, Saglasnost vjerske zajednice za radno mjesto pod brojem 12.).

Za radno mjesto pod rednim brojem 17. – V stepen, VKV frizer – majstor sa položenim stručnim ispitom.

Za radno mjesto 18. – NS, završena osnovna škola.

Za radno mjesto 19. – prema članu 64. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, za sekretara može biti izabrano lice koje ima najmanje višu stručnu spremu, a prioritet kod prijema imaju kandidati pravne struke, poznavanje rada na računaru.

Svi kandidati su dužni na konkurs priložiti dokaze (original ili ovjerena kopija):

 • Potpisana prijava na konkurs (obavezno navesti adresu i kontakt telefon) sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje
 • Kratka biografija
 • Diploma/svjedožba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
 • Izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom),
 • Uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom),
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih u toku studija,
 • Uvjerenje o radnom stažu u odgojno – obrazovnim ustanovama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži konkursom
 • Uvjerenje o radnom stažu ostvarenim van odgojno – obrazovnih ustanova koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži konkursom
 • Uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapošljavanje nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
 • Potvrda/ uvjerenje o pripadnosti kategorijama poginulih, umrlih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida ili članova porodica umrlih ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, ukoliko kandidat pripada tim kategorijama izdato od nadležnog organa (Dokumentacija po čl. 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. Novine HNK-a broj 06/18“)).

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine HNK br. 06/18) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju tražene uvjete konkursa obavit će se intervju u skladu sa Poslovnikom o radu Konkursne komisije. O vremenu intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Kandidati koji budu primljeni u radni odnos, prije potpisivanja Ugovora o radu trebaju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana (osam) od dana objavljivanja u sredstvima javnog  informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs slati putem pošte na adresu:

JU SREDNJA TEKSTILNA I POLJOPRIVREDNA ŠKOLA MOSTAR

Sjeverni logor bb

88 000 Mostar

 sa naznakom “Prijava na konkurs – ne otvarati”     

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *