KONKURS za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu članova 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 7/21 i 7/23), člana 36. Pravila J.U. Srednje politehničke škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 02-30-1922/23 od 07.12.2023. godine, Školski odbor je na sjednici održanoj dana 26.12.2023. godine, donio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za slobodna radna mjesta:

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos

A – Na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine

 1. Profesor bosanskog jezika i književnosti ……………… 1 izvršilac (10 časova sedmično)
 2. Profesor engleskog jezika ………………………………….. 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 3. Profesor njemačkog jezika ………………………………… 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 4. Profesor turskog jezika ……………………………………… 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 5. Profesor historije ……………………………………………… 1 izvršilac (6 časova sedmično)
 6. Profesor sociologije ………………………………………….. 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 7. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja …………….. 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 8. Profesor matematike ………………………………………… 1 izvršilac (12 časova sedmično)
 9. Profesor fizike ………………………………………………… 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 10. Profesor informatike ………………………………………… 1 izvršilac (6 časova sedmično)
 11. Profesor hemije ……………………………………………….. 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 12. Profesor biologije …………………………………………….. 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 13. Profesor za predmet ljekovito bilja sa botanikom…… 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 14. Profesor dermatologije ……………………………………… 1 izvršilac (3 časa sedmično)
 15. Profesor anatomije i fiziologije čovjeka……………….. 1 izvršilac (4 časa semdično)
 16. Profesor ekonomske grupe predmeta ………………….. 1 izvršilac (8 časova sedmično)
 17. Profesor geografije …………………………………………… 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 18. Nastavnik stručno-teroijskih predmeta za kozmetičke tehničare…………………………………….. 1 izvršilac (4 časa sedmično
 19. Nastavnik praktične nastave za kozmetičke tehničare…………………………………….. 2 izvršioca (42 časa sedmično )
 20. Nastavnik praktične nastave za krojače ……………….. 1 izvršilac (14 časova sedmično)
 21. Nastavnik za predmet konstrukcije odjevnih predmeta …………… 1 izvršilac (4 časa sedmično)
 22. Nastavnik praktične nastave za frizere  ……………….. 1 izvršilac (24 časa sedmično)
 23. Profesor poljoprivredne grupe predmeta  …………….. 1 izvršilac (12 časova sedmično)
 24. Nastavnik praktične nastave poljoprivredne grupe predmeta ………………………….. 2 izvršioca (38 časova sedmično)
 25. Profesor medicinske grupe predmeta ………………….. 1 izvršilac (6 časova sedmično)
 26. Pedagog ………………………………………………………….. 1 izvršilac (puno radno vrijeme)
 27. Profesor psihologije …………………………………………. 1 izvršilac (2 časa sedmično)
 28. Profesor islamske vjeronauke ……………………………. 1 izvršilac (7 časova sedmično)

B – Na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2024. godine

 1. Profesor biologije……………………………………………… 1 izvršilac (6 časova sedmično)

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin BiH, da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove koji su predviđeni Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a„ broj 08/00, 04/04, 05/04 i 08/06), važećim Nastavnim planom i programomi Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta J.U. Srednje politehničke škole Mostar, i to:

 • Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 18, 19, 20, 22

Odgovarajući V stepen stručne spreme odnosno VKV majstor,

Najmanje pet (5) godina odgovarajućeg radnog iskustva u struci

 • Za radno mjesto pod rednim brojem: A) 24

Odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen), visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova, odgovarajući VI stepen stručne spreme ili V stepen stručne spreme odnosno VKV majstor sa najmanje pet (5) godina odgovarajućeg radnog iskustva u struci

 • Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 27, 28 – B) 1.:

Odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen), visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova.

 • Za radno mjesto pod rednim brojem: A) 21

Odgovarajuća viša stručna sprema (VI stepen),tekstilne struke, inžinjer tekstila – opće konfekcijskog smjera

 • Za radno mjesto pod rednim brojem: B) 26:

Odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen), visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova, Završen Nastavnički ili Filozofski fakultet – odsjek pedagogija

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene kopije:

Obavezna dokumentacija:

 • Kratku biografiju,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok važenja),
 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi, uz dodatak diplome,

Dodatna dokumentacija:

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga je kandidat položio)
 • Uvjerenje/Potvrda/Certifikat ili drugi oblik dokaza o poznavanju rada na računaru
 • Uvjerenje/Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
 • Za zvanja nenastavnog smjera – Uvjerenje o dopunskom pedagoško–psihološkom i metodičkom obrazovanju  (ukoliko kandidat nema položen stručni ispit)
 • Uvjerenje/Potvrda/Certifikat ili drugi oblik dokaza o poznavanju najmanje jednog stranog jezika – za radno mjesto pod rednim brojem A) 26.
 • Ovlaštenje mjerodavne vjerske zajednice za poučavanje islamske vjeronauke – za radno mjesto pod rednim brojem  A) 28.
 • Dokumentaciju vezanu za član 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 6/18, 4/21, 7/22 i 11/23).

Sa kandidatima čije prijave su blagovremene i potpune i koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se pismena provjera znanja i sposobnosti 10.01.2024. godine u 08:00 sati u prostorijama škole, a odmah nakon toga obaviti će se i intervju.

Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova traženih konkursom dužni su prije zaključenja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca).

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijave na konkurs slati isključivo putem pošte – preporučeno na adresu:

JU SREDNJA POLITEHNIČKA ŠKOLA MOSTAR

Sjeverni logor bb – USRC “Mithad Hujdur Hujka”bb

88 000 Mostar

sa naznakom za Konkursnu komisiju sa naznačenim radnim mjestom

Konkurs ostaje otvoren 8 dana (osam) od dana objavljivanja Obavještenja u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA U SK.2023/2024. god.

Na osnovu člana 54. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK („ Službene novine HNK“, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), Člana 34. Zakona o obrazovanju odraslih HNK-a („Službene novine HNK-a“, broj:4/18), Pravila JU Srednje politehničke škole Mostar, Odobrenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: broj 02-34-2211/23 od 31.10.2023. godine, Školski odbor je donio Odluku broj: 07-03-34-1491/23 od 20.11.2023. godine o raspisivanju

K O N K U R S

Za upis polaznika za školsku 2023/2024. godinu

I

Konkurs se raspisuje za upis za programe obrazovanja odraslih lica za sticanje srednje stručne spreme i programe prekvalifikacije u školskoj 2023/2024 godini za sljedeća zanimanja:

R/B Zanimanje – zvanje Broj planiranih kandidata
1. Krojač 10
2. Tekstilni tehničar – konfekcionar 10
3. Tekstilni tehničar – modni dizajner 10
4. Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 10
5. Agrotehničar 10
6. Tehničar hortikulture 10
7. Frizer 10
8. Kozmetički tehničar 10
  UKUPNO 80

II

Upis u programe obrazovanja mogu izvršiti polaznici sa 18 godina starosti.

Polaznici koji se upisuju u program za sticanje srednje stručne spreme, obavezni su dostaviti:
1. Svjedočanstvo o zavšenom osnovnom obrazovanju-original

2. lzvod iz matične knjige rođenih

III

Polaznici koji žele izvršiti prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, obavezni su dostaviti:

l. Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole – original

2.lzvod iz matične knjige rođenih

3. CIPS (mjesto prebivališta)

4. Kopiju lične/osobne karte

5. Diplomu o završenoj srednjoj školi

IV

Cjenovnik polaganja ispita je uskladen sa Odlukom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture I sporta HNK-a broj 05-02-16-653/09 od l. 4.2009. godine.

Svakom polazniku se pojedinačno uručuje ugovor o pravima i obavezama škole i polaznika u  kojem je navedena visina troškova za sticanje odgovarajuće stručne spreme.

V

Prilikom odabira kandidata, uzet će se u obzir ispunjenost uslova u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva.

Program se izvodi redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom, praktičnim radom, te na druge primjerene načine.

VI

Nakon završetka četverogodišnjeg programa za sticanje srednie stručne spreme i programa prekvalifikacije, stiče se diploma o završnoj srednjoj stručnoj školi. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u sekretarijat škole svakim radnim danom od 08:00 do l2:00 sati sati u ulicu USRC “Mithad Hujdur Hujka”bb Mostar

VII

Konkurs ostaje otvoren do popune potrebnog broja kandidata

Za sve nejasnoće oko upisa, obratiti se na telefon broj 036/570-034 ili na email:

Konkurs za izbor i imenovanje direktora škole

Na osnovu člana 55. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a broj: 8/00,4/04, 5/04 i 8/06“), člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ broj 6/92, 8/93 i 13/94), Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola  („Službene novine HNK-a broj 2/05“), članova 36., 39., 40., 41., Pravila Javne ustanove Srednje politehničke škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a za raspisivanje konkursa za izbor i imenovanje direktora škole broj: 02-30-766/23 od 11.04.2023. godine, i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Srednje politehničke škole Mostar broj: 07-03-30-451/23 od 05.05.2023. godine Školski odbor Javne ustanove Srednje politehničke škole Mostar raspisuje:

K O N K U R S

Za izbor i imenovanje direktora škole

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove koji su predviđeni Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a„ broj 08/00, 04/04, 05/04 i 08/06), Uputstvom o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola  („Službene novine HNK-a broj 2/05“), Pravilima J.U. Srednje politehničke škole Mostar, i to:

 1. Ima visoku stručnu spremu,
 2. Ispunjava uslove za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK-a i drugim relevantnim propisima za srednje škole,
 3. Ima najmanje pet ( 5 ) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi,
 4. Nije krivično kažnjavan,
 5. Nije zaposlena na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,
 6. Nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim članom Školskog odbora.

Direktor JU Srednje politehničke škole u Mostaru bira se na mandatni period od  četiri (4) godine.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene kopije:

 1. Kraću biografiju,
 2.  Diploma o stečenoj školskoj spremi,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad,
 4. Uverenje o radnom iskustvu u struci nakon završene VSS,
 5. Izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom),
 6. Uvjerenje o državljanstvu (u skladu sa zakonom),
 7. Dokumentacija po članu 18. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK- a („Službene novine HNK-a“broj: 6/18 i 29/22), ako posjeduje,
 8. Ovjerena izjava da nije član zakonodavne, izvršne, sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa,
 9. Ovjerena izjava da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena s bilo kojim članom Školskog odbora,
 10.  Program razvoja škole za period od četiri (4) godine.

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Službene novine HNK br. 06/18 i 29/22) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Kandidat koji bude izabran za obavljanje poslova traženih konkursom dužan je prije zaključenja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca).

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biti će pozvani na intervju o čemu će biti blagovremeno obavješteni.

Rok za podnošenje prijava kandidata je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u jednom od sredstava dnevnog javnog informisanja.

Kandidati će biti pismeno obavješteni o rezultatima konkursa u roku od najmanje osam (8) dana od dana okončanja postupka izbora i imenovanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijave na konkurs slati isključivo putem pošte – preporučeno na adresu:

JU SREDNJA POLITEHNIČKA ŠKOLA MOSTAR

Školski odbor – za Konkursnu komisiju

Sjeverni logor bb – USRC “Mithad Hujdur Hujka”bb

88 000 Mostar

Konkurs za prijem radnika u radni odnos

Na osnovu članova 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 7/21), člana 36. Pravila J.U. Srednje politehničke škole Mostar, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 02-30-1694-1/22 od 08.03.2023. godine i Saglasnosti broj 02-30-11694-3/22 od 21.03.2023. godine, Školski odbor je na sjednici održanoj dana 22.03.2023. godine, donio Odluku o raspisivanju javnog konkursa za slobodna radna mjesta:

KONKURS

Za prijem radnika u radni odnos

I – Na neodređeno vrijeme

 1. Nastavnik stručno-teroretskih predmeta i praktične nastave

za kozmetičke tehničare……………………………………… 1 izvršilac (24 časa nastave sedmično )

 • Profesor poljoprivredne grupe predmeta …………………  1 izvršilac (24 časa nastave sedmično)

II – Na određeno vrijeme do 15.07.2023. godine

 1. Profesor psihologije …………………………………………..  1 izvršilac (1 čas nastave sedmično)
 2. Profesor bosanskog jezika i književnosti …………………  1 izvršilac (9 časova nastave sedmično)
 3. Profesor fizike ………………………………………………….  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 4. Profesor njemačkog jezika ………………………………….. 1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 5. Profesor matematike …………………………………………..  1 izvršilac (12 časova nastave sedmično)
 6. Profesor ekonomske grupe predmeta ……………………..  1 izvršilac (8 časova nastave sedmično)
 7. Profesor ljekovitog bilja sa botanikom……………………. 1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 8. Profesor informatike …………………………………………..  1 izvršilac (6 časova nastave sedmično)
 9. Profesor islamske vjeronauke ……………………………….  1 izvršilac (6 časova nastave sedmično)
 10. Profesor higijene i prve pomoći …………………………….  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 11. Profesor anatomije i fiziologije čovjeka………………….. 1 izvršilac (4 časa nastave semdično)
 12. Profesor dermatologije ……………………………………….  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 13. Profesor turskog jezika ……………………………………….  1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 14. Profesor historije ………………………………………………. 1 izvršilac (4 časa nastave sedmično)
 15. Profesor hemije ………………………………………………… 1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 16. Profesor geografije …………………………………………….  1 izvršilac (2 časa nastave sedmično)
 17. Profesor poljoprivredne grupe predmeta  ………………… 1 izvršilac (12 časova nastave sedmično)
 18. Nastavnik praktične nastave za krojače ………………….. 1 izvršilac (18 časova nastave sedmično)
 19. Nastavnik praktične nastave za frizere  ………………….. 1 izvršilac (18 časova nastave sedmično)
 20. Nastavnik stručno-teroretskih predmeta i praktične nastave

za kozmetičke tehničare……………………………………… 1 izvršilac (20 časova nastave sedmično )

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin BiH, da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove koji su predviđeni Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine HNK-a„ broj 08/00, 04/04, 05/04 i 08/06), važećim Nastavnim planom i programom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta J.U. Srednje politehničke škole Mostar, i to:

 • Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 1 – B) 18, 19, 20:

Odgovarajući V stepen stručne spreme odnosno VKV majstor,

Najmanje pet (5) godina odgovarajućeg radnog iskustva u struci

 • Za radna mjesta pod rednim brojem: A) 2 – B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17:

Odgovarajuća visoka stručna sprema (VII stepen), visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova.

Uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs (obavezno navesti adresu, kontakt telefon i e-mail adresu), sa naznakom pozicije na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su dužni priložiti originale ili ovjerene kopije:

Obavezna dokumentacija:

 • Kratku biografiju,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (sa naznakom da nema ograničen rok važenja),
 • Diploma/Svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi,
 • Ovlaštenje mjerodavne vjerske zajednice za poučavanje islamske vjeronauke – za radno mjesto pod rednim brojem  B) 9.

Dodatna dokumentacija:

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko ga je kandidat položio)
 • Uvjerenje/Potvrda/Certifikat ili drugi oblik dokaza o poznavanju rada na računaru
 • Uvjerenje/Potvrda o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
 • Za zvanja nenastavnog smjera – Uvjerenje o dopunskom pedagoško–psihološkom i metodičkom obrazovanju  (ukoliko kandidat nema položen stručni ispit)

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine HNK br. 06/18) ukoliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom.

Sa kandidatima čije prijave su blagovremene i potpune i koji budu ispunjavali uslove tražene konkursom, obavit će se pismena provjera znanja i sposobnosti 12.04.2023. godine  u 12:00 sati u prostorijama škole, a odmah nakon toga obaviti će se i intervju.

Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova traženih konkursom dužni su prije zaključenja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca).

Priložena dokumentacija se neće vraćati.

Prijave na konkurs slati isključivo putem pošte – preporučeno na adresu:

JU SREDNJA POLITEHNIČKA ŠKOLA MOSTAR

Sjeverni logor bb – USRC “Mithad Hujdur Hujka”bb

88 000 Mostar

 sa naznakom za Konkursnu komisiju sa naznačenim radnim mjestom     

Konkurs ostaje otvoren 8 dana (osam) od dana objavljivanja Obavještenja u dnevnim novinama.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

K O N K U R S Za upis polaznika za školsku 2022/2023. godinu

Na osnovu člana 54. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK („ Službene novine HNK“, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), Člana 34. Zakona o obrazovanju odraslih HNK-a („Službene novine HNK-a“, broj:4/18), Pravila JU Srednje politehničke škole Mostar, Odobrenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: broj 02-34-2100/22 od 31.10.2022. godine, Školski odbor je donio Odluku broj: 07-03-34-1357/22 od 23.12.2022. godine o raspisivanju

K O N K U R S

Za upis polaznika za školsku 2022/2023. godinu

I

Konkurs se raspisuje za upis za programe obrazovanja odraslih lica za sticanje srednje stručne spreme i programe prekvalifikacije u školskoj 2022/2023 godini za sljedeća zanimanja:

R/B Zanimanje – zvanje Broj planiranih kandidata
1. Krojač 10
2. Tekstilni tehničar – konfekcionar 10
3. Tekstilni tehničar – modni dizajner 10
4. Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 10
5. Agrotehničar 10
6. Tehničar hortikulture 10
7. Frizer 10
8. Kozmetički tehničar 10
  UKUPNO 80

II

Upis u programe obrazovanja mogu izvršiti polaznici sa 18 godina starosti.

Polaznici koji se upisuju u program za sticanje srednje stručne spreme, obavezni su dostaviti:
1. Svjedočanstvo o zavšenom osnovnom obrazovanju-original

2. lzvod iz matične knjige rođenih

III

Polaznici koji Zele izvršiti prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, obavezni su dostaviti:

l. Svjedodanstva o završenim razredima srednje škole-original

2.lzvod iz matične knjige rođenih

3. CIPS (mjesto prebivališta)

4. Kopiju lične/osobne karte

5. Diplomu o završenoj srednjoj školi

IV

Cjenovnik polaganja ispita je uskladen sa Odlukom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture I sporta HNK-a broj 05-02-16-653/09 od l. 4.2009. godine.

Svakom polazniku se pojedinačno uručuje ugovor o pravima i obavezama škole i polaznika u  kojem je navedena visina troškova za sticanje odgovarajuće stručne spreme.

V

Prilikom odabira kandidata, uzet će se u obzir ispunjenost uslova u pogledu prethodnog obrazovanja i iskustva.

Program se izvodi redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsultativnom nastavom, praktičnim radom, te na druge primjerene načine.

VI

Nakon završetka četverogodišnjeg programa za sticanje srednie stručne spreme i programa prekvalifikacije, stiče se diploma o završnoj srednjoj stručnoj školi. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u sekretarijat škole svakim radnim danom od 08:00 do l2:00 sati sati u ulicu USRC “Mithad Hujdur Hujka”bb Mostar

VII

Konkurs ostaje otvoren do popune potrebnog broja kandidata

Za sve nejasnoće oko upisa, obratiti se na telefon broj 036/570-034 ili na email:

tekstilna.poljoprivredna@hotmail.com

Konkurs za polaznike

Na osnovu članova 29. do 33. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK („ Službene novine HNK“, broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), Člana 34. Zakona o obrazovanju odraslih HNK-a („Službene novine HNK-a“, broj:4/18), Pravila JU Srednje politehničke škole Mostar, Odobrenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-34-2139/21 od 28.12.2021. godine, raspisuje se

K O N K U R S

Za upis polaznika (vanrednih kandidata) za školsku 2021/2022. godinu

Konkurs se raspisuje za sljedeća zvanja i zanimanja

R/B Zanimanje – zvanje Broj planiranih kandidata
1. Krojač 10
2. Tekstilni tehničar – konfekcionar 10
3. Tekstilni tehničar – modni dizajner 10
4. Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 10
5. Agrotehničar 10
6. Tehničar hortikulture 10
7. Frizer 10
8. Kozmetički tehničar 10
  UKUPNO 80

Konkurs ostaje otvoren do popune predviđenih mjesta.

Uputstvo o upisu i potrebnoj dokumentaciji vezano za prijavu na konkurs, možete dobiti u prostorijama Škole, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati ili na email:

 1. politehnicka_mostar@yahoo.com
 2. tekstilna.poljoprivredna@hotmail.com

JU Srednja politehnička škola Mostar

USRC „Mithad Hujdur Hujka“ (Sjeverni logor) bb

Fax/Tel: 036/570-034